Skip to content Skip to footer

Lenggong Leadership Academy

Melahirkan anak Lenggong yang cemerlang dalam bidang akademi dan sahsiah

Program Anak Pintar

Melahirkan anak Lenggong yang cemerlang dalam bidang Akademi dan sahsiah. Kumpulan yang disasarkan ialah daripada Tahun 6 hingga Tingkatan 6 serta anak anak Lenggong yang memasuki pelbagai institusi pengajian awam dan swasta dalam negara ini.

Program Anak Cergas

Melahirkan anak Lenggong yang hebat, cergas dalam bidang Sukan, Rekriasi dan sahsiah. Kumpulan yang disasarkan ialah daripada Tahun 1 hingga Tingkatan 6 serta anak anak Lenggong yang memasuki pelbagai institusi pengajian awam dan swasta dalam negara ini.

Program Bakti Anak Muda (BAM)

BAM adalah program membina semangat sukarelawan di kalangan anak muda. BAM terbuka kepada pelbagai kumpulan NGO orang muda, pelajar, mahasiswa dari kawasan Parlimen Lenggong.

Program Anak Kreatif

Anak Kreatif bermatlamat melahir dan menyuburkan kreativiti potensi diri atau kumpulan anak-anak lenggong dalam pelbagai bidang kemahiran dan bakat. Di antaranya kesenian, seni kreatif, kebudayaan, dan sebagainya.

Program Lenggong Debate (LED)

Lenggong debate merupakan program melatih keupayaan berhujah dan menjawab dikalangan masyarakat pelbagai kumpulan di Parlimen Lenggong. LED diuruskan oleh urusetia Akademi Kepimpinan Lenggong (LEAD)

Pembelajaran Online

Kursus pembelajaran secara atas talian